Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Uwaga

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego, do Twoich obowiązków należy informowanie urzędu o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na status bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku, w tym w szczególności:

  • zawiadomienie w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (umowa-zlecenie, umowa o dzieło), bez względu na wysokość wynagrodzenia lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (niezgłoszenie tego faktu podlega karze grzywny);
  • zawiadomienie urzędu o pobycie za granicą lub o innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia (okres ten łącznie nie może przekroczyć 10 dni w jednym roku kalendarzowym);
  • powiadomienie urzędu o każdej zmianie miejsca zameldowania lub pobytu, zmianie danych osobowych;
  • składanie lub przesyłanie urzędowi pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od uzyskania przychodów.

Mając na uwadze nadal obowiązujący stan epidemii oraz w związku ze zwiększającą się ilością przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce zachęcamy Państwa do korzystania z usług elektronicznych. Pismo do urzędu można przesłać poprzez: ePUAP, praca.gov.pl, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej krkrpow@uppk.pl

Pamiętaj. możesz załatwić swoją sprawę korzystając z usług elektronicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę