Dane kontaktowe - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Widok zawartości stron

PUP LOGO

KONTAKT DO URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

NIP: 677-21-33-193
REGON: 357-117-180

 

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego prowadzona jest weryfikacja osób zwracających się telefonicznie o udzielenie informacji w związku z czym mogą zostać Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, celem ustalenia tożsamości.

Numery kontaktowe - DYŻURY TELEFONICZNE

 

GODZINY URZĘDOWANIA
URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

Poniedziałek 08:00 - 17:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 14:30

 

SIEDZIBA URZĘDU W KRAKOWIE


ADRES ul. Mazowiecka 21
Kraków 30-019
TELEFON

19524 [infolinia]
800 121 645 [bezpłatna infolinia
 z tel. stacjonarnych]
       (12) 299 74 25 [dziennik podawczy]
(12) 299 74 95 [sekretariat]

FAX (12) 632 52 15
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
e-mail: krkrpow@uppk.pl
e-mail: sekretariat@uppk.pl
       ePUAP: /UPPK/SkrytkaESP

 

FILIA W KRZESZOWICACH


ADRES ul. Kolejowa 1
Krzeszowice 32-065
TELEFON (12) 282 20 51 [dziennik podawczy]
FAX (12) 282 20 52
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
e-mail: filia_krzeszowice@uppk.pl

 

FILIA W SŁOMNIKACH


ADRES ul. Kościuszki 64
Słomniki 32-090
TELEFON (12) 388 23 98 [dziennik podawczy]
FAX (12) 388 13 98
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
email: filia_slomniki@uppk.pl


FILIA W SKAWINIE


ADRES ul. Ogrody 17
Skawina 32-050
TELEFON (12) 276 16 93 [dziennik podawczy]
FAX (12) 276 70 98
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
email: filia_skawina@uppk.pl


ARCHIWUM ZAKŁADOWE


ADRES ul. Kopernika 13
Skawina 32-050
TELEFON (12) 276 00 73; 783 900 978
FAX (12) 276 00 73
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
email: archiwum@uppk.pl


LOKALNY OŚRODEK
INFORMACYJNO-DORADCZY
W IGOŁOMI-WAWRZEŃCZYCACH


 
ADRES Wawrzeńczyce 160
32-125 Wawrzeńczyce
GODZINY
URZĘDOWANIA
Drodzy klienci,
w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 ośrodek nieczynny do odwołania!

 
 

LOKALNY OŚRODEK
INFORMACYJNO-DORADCZY
W SKALE


ADRES Rynek 29
32-043 Skała
GODZINY
URZĘDOWANIA
Drodzy klienci,
w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 ośrodek nieczynny do odwołania!

 
 
Inspektor ochrony danych
Mariusz Kruczek
tel. (12) 2997451
e-mail: iod@uppk.pl
 


INFORMACJA
W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „Rozporządzenie Ogólne") Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego informuje, że:

Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. Dane kontaktowe: adres e-mail: krkrpow@uppk.pl, telefon 12 299 74 25.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@uppk.pl, adres do korespondencji: ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków.

Obszar monitorowania: Monitoringiem objęty jest obszar Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 21, oraz obszary Filii Urzędu zlokalizowane przy ul. Kościuszki 64 w Słomnikach, ul. Ogrody 17 w Skawinie, ul. Kolejowa 1 w Krzeszowicach. Przez obszar monitorowania rozumie się korytarze oraz sale obsługi klienta.

Cel monitorowania: zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia.

Podstawa prawna: Artykułu 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego zgodnie z art. 4b ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 917 ze zm.).

Kategorie odbiorców: Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania nagrań z monitoringu: Dane w postaci obrazu (bez dźwięku) podlegają rejestracji i utrwaleniu na nośniku danych przez okres 30 dni. Po upływie powyższego terminu nagrania obrazu podlegają usunięciu z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami (w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań).

Prawa osób objętych monitoringiem: Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym wyżej.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę