FAQ - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Nagłówek

FAQ

Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot kosztów przejazdu?

Jeżeli chcesz otrzymać zwrot kosztów przejazdu, powinieneś złożyć wniosek we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów.

Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot kosztów zakwaterowania?

Jeżeli chcesz otrzymać zwrot kosztów zakwaterowania powinieneś złożyć wniosek we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów.

Czym różni się status poszukującego pracy od statusu bezrobotnego?

Osoba bezrobotna poszukuje zatrudnienia, zatem jest również osobą poszukującą pracy. Poszukujący pracy, to taka osoba, która poszukuje pracy, ale nie ma prawa do statusu bezrobotnego (pobierania zasiłku dla bezrobotnych), bo np. jest zatrudniona, osiąga przychody z tytułu najmu lub renty, jest właścicielem gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha przeliczeniowych lub utraciła prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoba poszukująca pracy nie jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego i nie są opłacane za nią składki zdrowotne.

Ponadto omawiane statusy różnią się prawami i obowiązkami. O prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej dowiesz się tutaj/ o prawach poszukującego pracy dowiesz się tutaj.

Indywidualne poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe to usługa mająca na celu pomoc w rozwiązaniu problemu zawodowego osoby zgłaszającej się do doradcy zawodowego. Problem zawodowy dotyczyć może wyboru lub zmiany zawodu, wyboru miejsca pracy, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia czy planowania rozwoju zawodowego, a także braku umiejętności poszukiwania pracy oraz obniżonej motywacji w zakresie aktywności zawodowej.

Porada indywidualna polega na bezpośrednim telefonicznym lub z wykorzystaniem  systemów teleinformatycznych kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego. Porady prowadzone są w formie rozmowy doradczej, w ramach której pracownik UP określa, wspólnie z osobą korzystającą z porady, jej problem zawodowy i sposoby jej rozwiązania, a także przygotowuje do lepszego radzenia sobie z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy.

Jak długo może trwać zwrot kosztów przejazdu?

Zwrot kosztów przejazdu możesz otrzymywać maksymalnie do 12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

Jak długo może trwać zwrot kosztów zakwaterowania?

Zwrot kosztów zakwaterowania możesz otrzymywać maksymalnie do12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

Jak napisać dobry list motywacyjny?

List motywacyjny jest formą komunikacji marketingowej. Musisz sprawić, by reklamował Ciebie!

Najczęstsze błędy w dokumentach aplikacyjnych:
 • Niedostosowanie CV i listu motywacyjnego do specyfiki konkretnej firmy i stanowiska.
 • Brak jasno określonego celu.
 • Mało przejrzysta i nieczytelna forma graficzna.
 • Wysyłanie tego samego listu do różnych miejsc, kserowanie listu i dopisywanie odręcznie nazwy kolejnej firmy w miejscu adresata.
 • Zbyt długi list zniechęcający do czytania.
 • Zaburzona chronologia w życiorysie zawodowym.
 • Pomyłki w nazwach, datach, błędy ortograficzne, stylistyczne itp.
 • Kopiowanie CV i  listu motywacyjnego, które znalazło się w poradnikach dla szukających pracy.
 • Przesadzanie w opisie swoich zalet lub – równie często – nadmierna skromność.
 • Brak konkretnych przykładów na poparcie Twoich cech lub osiągnięć.
 • Powtarzanie w liście motywacyjnym informacji zawartych w CV.
 • "Kalkowanie" oferty pracy.
 • Brak klauzuli o ochronie danych osobowych.
 • Brak podpisu pod listem.

Jak ponownie możesz uzyskać status osoby poszukującej pracy?

Status osoby poszukującej pracy w tym samym urzędzie pracy będziesz mógł ponownie uzyskać po upływie 120-dniowego okresu karencji w wyniku powtórnej rejestracji, po spełnieniu wymaganych warunków.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Do rozmowy kwalifikacyjnej musisz przygotować się poprzez zdobycie informacji o firmie i stanowisku, o które się ubiegasz, jak i przemyślenie argumentów na Twoją korzyść. Na rozmowę należy wstawić się punktualnie, schludnie ubranym i starać się nie okazywać zdenerwowania.

Więcej porad znajdziesz na stronie Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?.

Jak skorzystać z grupowego poradnictwa zawodowego?

Aby skorzystać z porady grupowej należy śledzić udostępniony przez urząd pracy wykaz porad, zawierający nazwy i terminy spotkań, organizowanych w okresie kwartału danego roku kalendarzowego a następnie zgłosić swoje uczestnictwo organizatorowi warsztatów. Wykaz porad grupowych zamieszczany jest na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu i na stronie internetowej odpowiednio powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy z określeniem terminu i sposobu przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w poszczególnych poradach.

Jak skorzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego?

Osoby, które pragną skorzystać z usługi poradnictwa indywidualnego powinny skontaktować się z urzędem pracy i zgłosić chęć uczestnictwa w spotkaniu indywidualnym z doradcą zawodowym. W odpowiedzi zostanie zaproponowany termin spotkania.
 
Poradę indywidualną można uzyskać również na odległość, wówczas osoba zgłaszająca kontaktuje się z doradcą zawodowym za pomocą telefonu lub przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.

Jakie dokumenty są niezbędne do rejestracji jako poszukujący pracy?

Jeżeli jesteś obywatelem polskim i chcesz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy powinieneś przedstawić w powiatowym urzędzie pracy następujące dokumenty:
 1. dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport;
 2. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 3. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
 4. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.
Dodatkowo, jeżeli jesteś:
 1. cudzoziemcem – dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. decyzję lub kartę pobytu;
 2. osobą niepełnosprawną – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jakie obowiązki ma osoba poszukująca pracy?

Jeżeli jesteś zarejestrowany jako poszukujący pracy w powiatowym urzędzie pracy, to do Twoich obowiązków należy:
 1. zgłaszanie się w urzędzie pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
 2. zawiadamianie urzędu pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach zawartych w karcie rejestracyjnej i oświadczeniach,
 3. stawianie się w wyznaczonym terminie, ustalonym pomiędzy poszukującym pracy a urzędem pracy, a w razie niestawienia się w umówionym terminie powiadomienie urzędu pracy o przyczynie niestawiennictwa w ciągu 7 dni,
 4. podjęcie przygotowania zawodowego dorosłych, jeżeli zostanie Ci zaproponowane,
 5. udział w indywidualnym planie działania i podjęcie szkolenia, studiów podyplomowych,
 6. uczestnictwo w programie specjalnym, jeżeli zostaną Ci zaproponowane,
 7. przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli zostaną Ci zaproponowane.

Jakie prawa ma osoba poszukująca pracy?

Jako osoba posiadająca status poszukującego pracy możesz korzystać z usług rynku pracy w zakresie:
 1. pośrednictwa pracy,
 2. poradnictwa zawodowego.
Jeżeli posiadasz status osoby poszukującej pracy oraz:
 1. jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. jesteś zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. otrzymujesz świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczysz w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. jesteś żołnierzem rezerwy,
 6. pobierasz rentę szkoleniową,
 7. pobierasz świadczenie szkoleniowe,
 8. podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzasz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. jesteś pracownikiem, osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej i jesteś zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym,
 10. jesteś cudzoziemcem:
  1. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  2. posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
możesz:
 • korzystać z usług szkoleniowych;
 • ubiegać się o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
 • ubiegać się o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • ubiegać się o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.
W okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych nie będzie przysługiwało Ci stypendium.

Jako osoba poszukująca pracy możesz uzyskać zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te zostałeś skierowany przez Twój urząd pracy i dojeżdżasz do tych miejsc.

Jakie są korzyści grupowego poradnictwa zawodowego?

Najczęściej osiągane efekty poradnictwa grupowego:
 • nabycie umiejętności prezentacji własnej osoby w kontaktach z pracodawcami;
 • wzrost motywacji i wiary w skuteczność podejmowanych działań;
 • określenie potencjału zawodowego;
 • określenie predyspozycji i zainteresowań zawodowych;
 • zwiększenie samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia;
 • zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej;
 • dokonanie analizy rynku pracy pod kątem własnych możliwości i preferencji zawodowych;
 • usystematyzowanie wiedzy klienta o sobie;
 • podjęcie decyzji zawodowej dotyczącej wyboru zawodu lub przekwalifikowania czy uzupełnienie wykształcenia;
 • określenie celu zawodowego;
 • uzyskanie wiedzy na temat form wsparcia oferowanych przez urząd pracy.

Kto może skorzystać z pośrednictwa pracy?

Pośrednictwo pracy jest skierowane do bezrobotnych i poszukujących pracy oraz do pracodawców. Osoby do których jest skierowane pośrednictwo nie mają żadnych ograniczeń w korzystaniu z tej formy wsparcia.

Pracodawca ma prawo zastrzec, by dobór kandydatów na zgłoszoną przez niego ofertę pracy był dokonany przez pośrednika. Wówczas taka oferta przedstawiona będzie jedynie tym bezrobotnym i poszukującym pracy, którzy spełniają warunki określone w ofercie, a publicznie dostępny będzie jedynie jej skrócony opis. Pamiętajmy jednak, że ograniczenia nigdy nie mogą dyskryminować nikogo ze względu na jego płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną.

Od którego momentu i na jak długo możesz utracić status osoby poszukującej pracy?

Status osoby poszukującej pracy utracisz:  
 1. po upływie 90 dni od ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
 2. od dnia niestawiennictwa;
 3. od następnego dnia po niepodjęciu przygotowania zawodowego dorosłych niepodjęciu bądź przerwaniu indywidualnego planu działania, szkolenia, studiów podyplomowych, uczestnictwa w programie specjalnym lub nieprzystąpienia do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a;
W opisanych wyżej przypadkach status osoby poszukującej pracy utracisz na okres 120 dni. 
 1. od dnia złożenia wniosku o rezygnację z pomocy świadczonej przez urząd pracy;
 2. od dnia przerwania z własnej winy programu przygotowania zawodowego dorosłych lub nieprzystąpienia z własnej winy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego. Wówczas ponownie będziesz mógł zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.

Oferta dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy oferuje bezrobotnym usługi takie jak:
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
 • umożliwienie udziału w szkoleniach,
 • korzystanie ze świadczeń pieniężnych, itd.
Jeśli chcesz skorzystać z pomocy PUP, musisz zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy we właściwym - ze względu na miejsce zamieszkania - Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ogłoszenia o pracy dla niepełnosprawnych

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych poza ogólną wyszukiwarką na naszej stronie, znajdziesz w tych miejscach:

Ogłoszenia o pracy sezonowej za granicą

Informacji w sprawie dostępnych ofert pracy sezonowej, ogłaszanych przez sieć EURES, udzielają doradcy EURES w wojewódzkich urzędach pracy.

Dane teleadresowe doradców EURES znajdziesz na:
 • krajowej stronie www.eures.praca.gov.pl w zakładce Kadra EURES,
 • na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu w zakładce Doradcy EURES.
Poszukując pracy sezonowej możesz skorzystać z usług agencji zatrudnienia, jednak zawsze sprawdzaj, czy agencja zatrudnienia posiada certyfikat – wykaz certyfikowanych agencji zatrudnienia znajduje się na stronie Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ).

W Internecie oferty pracy sezonowej dostępne są na następujących stronach:
 • eures.praca.gov.pl – krajowa strona internetowa EURES,
 • ec.europa.eu/eures – Europejski Portal Mobilności Zawodowej, na którym publikowane są oferty pracy publicznych służb zatrudnienia z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii
 • seasonalwork.nl -  strona dedykowana pracy sezonowej w Holandii.
 • Przed podjęciem pracy sezonowej za granicą zapoznaj się z materiałami na temat bezpiecznego podejmowania pracy za granicą publikowanymi na stronie eures.praca.gov.pl.

Ogłoszenia o pracy w kraju

Skorzystaj z wyszukiwarki Centralnej Bazy Ofert Pracy, aby znaleźć najlepszą ofertę.

Ogłoszenia o pracy za granicą

Oferty pracy za granicą w państwach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, ogłaszane są na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej.

Oferty na tym portalu są dostępne w językach narodowych.

Ponadto oferty pracy za granicą w tych państwach, ogłaszane przez polską sieć EURES, są dostępne w języku polskim na krajowej stronie www.eures.praca.gov.pl.

Oferty pracy za granicą ogłaszane są również przez agencje zatrudnienia, np. na stronach internetowych tych agencji. Należy pamiętać, aby sprawdzić czy dana agencja działa legalnie i posiada certyfikat. Wykaz certyfikowanych agencji zatrudnienia znajduje się na stronie Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ).
Wyświetlanie 1 - 25 z 28 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę