FAQ - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Nagłówek

FAQ

Chcę zatrudnić cudzoziemca

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. O zezwolenie na pracę występuje zawsze pracodawca do właściwego wojewody.

Co należy zrobić, aby otrzymać refundację wyposażenia stanowiska pracy?

Wnioskodawca chcąc otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego składa odpowiedni wniosek w PUP właściwym ze względu na siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

 

Wniosek musi zostać złożony przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisaniu umowy określającej warunki refundacji, dokonaniu zakupów oraz stwierdzeniu utworzenia miejsca pracy przez Urząd.

Co powinna zawierać umowa między starostą a pracodawcą o organizację stażu?

Realizacja stażu odbywa się w oparciu o umowę, której integralną częścią jest program stażu. W umowie między starostą a pracodawcą o organizację stażu zawarte są informacje dotyczące:

 1. firmy lub imię i nazwisko organizatora;
 2. danych osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora;
 3. siedziby organizatora;
 4. miejsca odbywania stażu;
 5. danych bezrobotnego odbywającego staż: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres;
 6. danych oraz zajmowanego stanowiska opiekuna bezrobotnego odbywającego staż;
 7. daty rozpoczęcia i zakończenia stażu;
 8. programu stażu;
 9. zobowiązania organizatora do zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem.

Cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie.

 

Zezwolenia na pracę w Polsce nie muszą posiadać m.in., członkowie rodzin obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii, cudzoziemcy, którym udzielono ochrony na terytorium RP (status uchodźcy, pobyt tolerowany), posiadający Kartę Polaka, nauczyciele języków obcych, absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych i stacjonarnych studiów wyższych czy studenci studiów dziennych, posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt czasowy udzielone w związku ze studiami.

 

Do ważnej grupy wyjątków należą także obywatele 5 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy wykonujący pracę w przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy pod warunkiem posiadania oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.

 

Na stronie Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce poznasz kategorie cudzoziemców, którzy mogą wykonywać pracę w Polsce bez zezwolenia.

Czas trwania prac interwencyjnych

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Prace interwencyjne.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Zezwolenia na pracę są wydawane przez wojewodów na wniosek pracodawcy. Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy oraz okres ważności zezwolenia. Wniosek o wydanie zezwolenia składa się w postaci formularza oraz dołącza do niego określone dokumenty. Istnieje 5 rodzajów zezwoleń na pracę (A,B,C,D,E). Procedury i kryteria wydawania zezwoleń różnią się w zależności od typu zezwolenia.

Więcej informacji na powyższy temat na stronie Zezwolenia na pracę.

Jak zorganizować prace interwencyjne?

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Prace interwencyjne.

Jakich korzyści dostarcza pracodawcy realizacja przygotowania zawodowego dorosłych?

Pracodawca realizujący przygotowanie zawodowe dorosłych będzie miał do dyspozycji osobę niewykwalifikowaną lub z kwalifikacjami zdezaktualizowanymi, którą na stanowisku pracy przygotuje do profesjonalnej realizacji zadań w firmie.

Nie ponosi on kosztów wynagrodzenia uczestnika aktywizacji, natomiast przysługuje mu:
 • refundacja wydatków bieżących niezbędnych do realizacji programu (w szczególności na materiały, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne) w wymiarze do 2 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu,
 • premia po zdaniu egzaminu przez uczestnika programu; jest ona przyznawana na wniosek pracodawcy, w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika.
Refundacja i premia stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Przewiduje się również wypłatę należności przysługującej instytucji szkoleniowej za realizację ustalonej części programu nauki teoretycznej. Urząd pracy opłaca także koszty egzaminów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych.

Jakie są kary za zatrudnianie nielegalnie przebywającego cudzoziemca?

Pzzejdź do ulotki Skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, aby dowiedzieć się, jakie sankcje grożą pracodawcom powierzającym wykonywanie pracy nielegalnym imigrantom.

Jakie są warunki i korzyści organizowania robót publicznych?

Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie wymagane przepisami prawa informacje, powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą organizującym prace interwencyjne albo organizatorem robót publicznych albo wskazanym przez organizatora robót publicznych pracodawcą umowę.

Po zawarciu umowy do pracodawcy kierowane są osoby bezrobotne spełniające wymagania niezbędne do odbycia robót publicznych (wymagania określone przepisami prawa, oraz wymagania stawiane przez organizatora tj. poziom wykształcenia, kwalifikacje itp.). Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mają pierwszeństwo przy zatrudnieniu w ramach robót publicznych.

W trakcie trwania robót publicznych starosta zwraca organizatorowi lub pracodawcy:
 • do 6-ciu miesięcy – część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia lub
 • do 12-tu miesięcy – w wysokości uprzednio uzgodnionej,  nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.
W przypadku zatrudnienia przez organizatora robót publicznych skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego, będącego dłużnikiem alimentacyjnym, wówczas zwrotowi podlega część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach robót publicznych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Osoba skierowana do zatrudnienia w ramach robót publicznych:
 • zostaje zatrudniona przez pracodawcę i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie,
 • zdobywa doświadczenie zawodowe,
 • jest objęta ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym.
natomiast pracodawca, zatrudnia osoby spełniające jego wymagania oraz otrzymuje refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych bezrobotnych.

Jakie są warunki organizowania prac społecznie użytecznych?

Aby gmina mogła zorganizować prace społecznie użyteczne musi sporządzić (do 31 stycznia) roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i uzgodnić go z właściwym miejscowo starostą. Na tej podstawie starosta zawiera z gminą porozumienie, które określa w szczególności następujące warunki.

Działając na podstawie takiego porozumienia kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę osób uprawnionych, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przesyła ją do właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy.
Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Uczestnikowi przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż patrz tabela - Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Nie przysługuje ono okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Powiatowy urzad pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Warunki określone przez starostę w porozumieniu z gminą:
 1. liczba osób uprawnionych, które zostaną skierowane w okresie objętym porozumieniem do wykonywania prac społecznie użytecznych;
 2. liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem oraz miesięcznie przez jedną osobę uprawnioną;
 3. rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów, w których będą organizowane prace społecznie użyteczne;
 4. okresy wykonywania prac społecznie użytecznych i liczba osób uprawnionych skierowanych do wykonywania w tych okresach prac społecznie użytecznych;
 5. obowiązek informowania starosty i dyrektora powiatowego urzędu pracy o nieobecności lub odmowie wykonywania prac społecznie użytecznych przez skierowaną osobę uprawnioną;
 6. wysokość i terminy refundowania przez starostę z Funduszu Pracy świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Kiedy wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca?

Zezwolenie na pracę nie zostanie wydane, jeżeli pracodawca:
 • złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, zataił prawdę lub podrobił dokument,
 • nie spełnił wymogów określonych w art. 88C i 88d (m.in. dotyczących informacji starosty)
 • został prawomocnie ukarany za wykroczenie  określone w art. 120 ust. 3-5 (m.in doprowadzenie cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy)
 • w ciągu 2 lat od uznania za winnego popełnienia powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie
 • został skazany za handel ludźmi lub poważne naruszenie prawa w kwestii zatrudniania pracowników.
Zezwolenie na pracę nie zostanie wydane także, jeżeli cudzoziemiec został umieszczony na "czarnej liście" wizowej.

Kiedy wymagane jest zezwolenie na pracę?

Aby cudzoziemiec mógł wykonywać pracę w Polsce na podstawie zezwolenia musi posiadać tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy w Polsce, o który ubiega się sam cudzoziemiec.

Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski, jeżeli przybywają w Polsce:
 • na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen lub
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub
 • w ramach ruchu bezwizowego.
Pracodawca zamierzający zatrudnić lub zatrudniający cudzoziemca ma obowiązek sprawdzenia, czy posiada on ważny dokument uprawniający do pobytu Polsce, zrobienia kopii tego dokumentu i przechowywania jej przez okres zatrudnienia cudzoziemca. Obowiązki te dotyczą każdej formy zatrudnienia, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło). Dokumentem uprawniającym do pobytu na terytorium Polski może być ważna wiza (np. wiza krajowa (symbol C) lub wiza Schengen (symbol D) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu. Pracodawca powinien upewnić się także, że tytuł pobytowy cudzoziemca uprawnia go do podejmowania pracy na terytorium  RP. Nie wszystkie dokumenty pobytowe uprawniają do wykonywania pracy w Polsce (m.in. wiza turystyczna, tranzytowa, wydana w związku z korzystaniem z ochrony czasowej oraz wiza wydana w związku z przejazdem ze względów humanitarnych, interes państwa bądź zobowiązania międzynarodowe).

Niedopełnienie tych obowiązków pracodawcy powoduje, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca pracy uznaje się za nielegalne, co wiąże się istotnymi sankcjami.

Kogo można przyjmować na staż?

Do odbycia stażu może zostać skierowana zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna.

Do pracodawcy może zgłosić się młody bezrobotny z bonem stażowym.  Bezrobotnemu do 30 roku życia, starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u wybranego przez bezrobotnego pracodawcy, na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Korzyści wynikające z zatrudnienia w formie prac interwencyjnych

Osoba skierowana do prac interwencyjnych:
 • zostaje zatrudniona przez pracodawcę i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie,
 • zdobywa doświadczenie zawodowe,
 • jest objęta ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.
Pracodawca lub przedsiębiorca organizujący prace interwenyjne:
 • zatrudnia pracownika posiadającego pożądane kwalifikacje,
 • otrzymuje refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych skierowanych bezrobotnych (przez okres i w wysokości określonej w umowie)
 • może otrzymać jednorazową refundację wynagrodzenia, jeżeli bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy nadal zatrudniona będzie skierowana osoba bezrobotna przez okres dalszych sześciu miesięcy i po upływie tego okresu nadal będzie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Powiatowy urząd pracy może przyznać jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

Kto i w jaki sposób może otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy?

Refundację kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy może otrzymać:
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła,
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wniosek o refundację może być przez Powiatowy Urząd Pracy uwzględniony w przypadku, gdy podmiot, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła spełnia łącznie następujące warunki:
 1. nie zmniejszono wymiaru czasu pracy pracownikowi i nie rozwiązano stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie  6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. nie zalega na dzień złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 3. nie zalega na dzień złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
 4. nie posiada na dzień złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 5. prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających  dzień złożenia wniosku, z tym, że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej; w przypadku niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły – prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 6. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
 7. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty    postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie;
 8. spełnia warunki rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23  kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r. Poz. 457 ze zm.) w sprawie dokonywania  z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 9. spełnia warunki rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1)
Wniosek o refundację może być przez Powiatowy Urząd Pracy uwzględniony w przypadku,  gdy producent rolny spełnia łącznie następujące warunki:
 1. nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownikowi i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta rolnego bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. nie zalega na dzień złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 3. nie zalega na dzień złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
 4. nie posiada na dzień złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 5. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za                                                   przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia  6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) lub  ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
 6. posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 7. zatrudniał w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy     w pełnym wymiarze czasu  pracy oraz posiada dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie;
 8. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie został  skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie;
 9. spełnia warunki rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r. Poz. 457 ze zm.) w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 10. spełnia warunki rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).
Wniosek o refundację może być przez Powiatowy Urząd Pracy uwzględniony tylko w przypadku, kiedy jest on kompletny i prawidłowo sporządzony, a Powiatowy Urząd Pracy dysponuje aktualnie środkami na jego realizację.

Kto może być przeszkolony pod potrzeby pracodawcy w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej?

Skierowanie na szkolenie w ramach umowy trójstronnej może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 1. osoba bezrobotna,
 2. osoba poszukująca pracy:
  1. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  2. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  4. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  5. będąca żołnierzem rezerwy,
  6. pobierająca rentę szkoleniową,
  7. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  8. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  9. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 3. osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Kto może skorzystać z pośrednictwa pracy?

Pośrednictwo pracy jest skierowane do bezrobotnych i poszukujących pracy oraz do pracodawców. Osoby do których jest skierowane pośrednictwo nie mają żadnych ograniczeń w korzystaniu z tej formy wsparcia.

Pracodawca ma prawo zastrzec, by dobór kandydatów na zgłoszoną przez niego ofertę pracy był dokonany przez pośrednika. Wówczas taka oferta przedstawiona będzie jedynie tym bezrobotnym i poszukującym pracy, którzy spełniają warunki określone w ofercie, a publicznie dostępny będzie jedynie jej skrócony opis. Pamiętajmy jednak, że ograniczenia nigdy nie mogą dyskryminować nikogo ze względu na jego płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną.

Obowiązki pracodawcy w związku z uzyskaniem dofinansowania kształcenia ustawicznego

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą, która określi szczegółowo warunki wsparcia oraz obowiązki stron.

UWAGA: Pracodawca musi podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym środkami KFS. Umowa powinna określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu  otrzymanych środków.

Realizacja postanowień umowy podlega kontroli starosty/powiatowego urzędu pracy.

W umowie określa się:
 1. oznaczenie stron umowy i datę jej zawarcia;
 2. okres obowiązywania umowy;
 3. wysokość środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów, o których mowa jest we wniosku o dofinansowanie;
 4. numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz termin ich przekazania;
 5. sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;
 6. warunki wypowiedzenia umowy;
 7. warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, zwłaszcza w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym;
 8. warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
 9. sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
 10. odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 11. zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących:
  1. liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, według płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze;
  2. liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS;
  3. liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca

Zatrudnienie cudzoziemca związane jest z szeregiem obowiązków. Ich przestrzeganie jest istotną częścią regulacji dotyczących zezwoleń na pracę.

Przejdź na stronę Obowiązki pracodawcy, aby dowiedzieć się, jakie obowiązki ma pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi.

Należy pamiętać także, że pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego w zakresie:
 • zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy  do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  oraz comiesięcznego terminowego odprowadzania do ZUS składek odpowiedniej wysokości;
 • obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy;
 • przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy. Żaden pracownik, niezależnie od obywatelstwa, nie może być dyskryminowany w miejscu pracy!

Opłaty za zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 50 zł.

Zezwolenie na pracę na okres przekraczający 3 miesiące: 100 zł.
 
Zezwolenie dla pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług: 200 zł.
Przedłużenie zezwolenia: 50% opłaty za wydanie.

Pomoc w doborze kandydata do pracy

Pomoc w doborze kandydatów do pracy to pomoc udzielana w procesie rekrutacji, obejmująca takie możliwe działania, jak:
 • określenie cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku,
 • diagnozowanie predyspozycji zawodowych osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy – kandydatów do pracy,
 • kierowaniu kandydatów na specjalistyczne badania psychologiczne bądź lekarskie, pozwalające na wydanie opinii o ich przydatności zawodowej.
Z pomocy w doborze kandydatów skorzystać może każdy pracodawca. Trzeba tylko skontaktować się z właściwym urzędem pracy. Urzędy pracy dysponują wysoko wykwalifikowanymi ekspertami z zakresu selekcji i rekrutacji, którzy swoje fachowe usługi dla firm oferują za darmo.

Poradnictwo zawodowe dla pracodawców

Poradnictwo zawodowe jest usługą, w ramach której pracodawcy krajowi mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy doradców zawodowych zatrudnionych w urzędzie pracy.
 
Poradnictwo zawodowe świadczone przez urzędy pracy, adresowane do pracodawców, obejmuje:
 • pomoc w doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
Pomoc udzielana jest poprzez porady zawodowe, informacje na temat rynku pracy oraz możliwości szkolenia i kształcenia. Doradca zawodowy może pomóc w procesie rekrutacji, począwszy od określenia cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania konkretnego zawodu, poprzez pomoc w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Pomoc pracodawcy w doborze kandydatów może być świadczona wtedy, gdy PUP przyjmie do realizacji ofertę pracy od tego pracodawcy. Następnie pracodawca winien złożyć w urzędzie pracy pisemny wniosek (zobacz jakie informacje powinien zawierać wniosek), o możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego w doborze kandydatów na miejsce/a pracy zgłoszone przez niego w ofercie pracy. Wniosek ten może być złożony równocześnie z ofertą pracy.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko lub nazwę pracodawcy,
 • adres,
 • numer telefonu i faksu,
 • adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada tego typu środki komunikacji,
 • imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • określenie zakresu oczekiwanej pomocy.
W przypadku potrzeby indywidualnego rozwoju zawodowego pracodawca powinien dołączyć listę osób zawierającą:
 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • numer identyfikacji podatkowej pracodawcy NIP.
Usługi z zakresu poradnictwa dla pracodawców są realizowane zgodnie z zasadami:
 • dostępności usług poradnictwa zawodowego,
 • dobrowolności,
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • bezpłatności,
 • poufności i ochrony danych.
Wyświetlanie 1 - 25 z 39 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę