FAQ - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Nagłówek

FAQ

Chcę podjąć prace interwencyjne

Skierowanie do prac interwencyjnych może uzyskać osoba, która:

 • jest zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy,
 • spełnia wymagania i kwalifikacje określone przez pracodawcę

Czas trwania prac interwencyjnych

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Prace interwencyjne.

Jak długo mogą trwać prace interwencyjne?

Prace interwencyjne mogą trwać:
 • 6 miesięcy, pod warunkiem, że pracodawca będzie nadal zatrudniał skierowanego bezrobotnego po okresie refundacji przez co najmniej 3 miesiące na własnych środkach;
 • 12 miesięcy, pod warunkiem, że pracodawca będzie nadal zatrudniał skierowanego bezrobotnego po okresie refundacji przez co najmniej 6 miesięcy na własnych środkach;
 • 24 miesiące, dla bezrobotnego powyżej 50 roku życia, pod warunkiem, że pracodawca będzie nadal zatrudniał skierowanego bezrobotnego po okresie refundacji przez co najmniej 6 miesięcy na własnych środkach.

Jak zorganizować prace interwencyjne?

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Prace interwencyjne.

Jakie są korzyści z podjęcia prac interwencyjnych?

Osoba skierowana na prace interwencyjne:
 • zostaje zatrudniona przez pracodawcę i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie,
 • zdobywa doświadczenie zawodowe,
 • jest objęta ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.

Korzyści wynikające z zatrudnienia w formie prac interwencyjnych

Osoba skierowana do prac interwencyjnych:
 • zostaje zatrudniona przez pracodawcę i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie,
 • zdobywa doświadczenie zawodowe,
 • jest objęta ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.
Pracodawca lub przedsiębiorca organizujący prace interwenyjne:
 • zatrudnia pracownika posiadającego pożądane kwalifikacje,
 • otrzymuje refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych skierowanych bezrobotnych (przez okres i w wysokości określonej w umowie)
 • może otrzymać jednorazową refundację wynagrodzenia, jeżeli bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy nadal zatrudniona będzie skierowana osoba bezrobotna przez okres dalszych sześciu miesięcy i po upływie tego okresu nadal będzie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Powiatowy urząd pracy może przyznać jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

Zatrudnianie pracowników do prac interwencyjnych

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (czyli przez jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) lub przedsiębiorcę niezatrudniającego pracownika, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.
Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę