FAQ - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Nagłówek

FAQ

Chcę podjąć prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne jest to forma wsparcia, skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Listę osób uprawnionych, które mogą być kierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, sporządza kierownik ośrodka pomocy społecznej.

Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 100% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu oraz osobie, uczestniczącej w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2, skierowanych do wykonania prac związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Za wykonywanie pracy w ramach prac społecznie użytecznych przysługuje świadczenie podlegające waloryzacji. Aktualną wysokość świadczenia znajdziesz na stronie Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki.

Czas trwania prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Okres wykonywania prac społecznie użytecznych oraz liczbę osób uprawnionych do ich wykonywania w tych okresach określone zostają w porozumieniu zawartym pomiędzy starostą a gminą.

Jakie są warunki organizowania prac społecznie użytecznych?

Aby gmina mogła zorganizować prace społecznie użyteczne musi sporządzić (do 31 stycznia) roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i uzgodnić go z właściwym miejscowo starostą. Na tej podstawie starosta zawiera z gminą porozumienie, które określa w szczególności następujące warunki.

Działając na podstawie takiego porozumienia kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę osób uprawnionych, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przesyła ją do właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy.
Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Uczestnikowi przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż patrz tabela - Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Nie przysługuje ono okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Powiatowy urzad pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Warunki określone przez starostę w porozumieniu z gminą:
  1. liczba osób uprawnionych, które zostaną skierowane w okresie objętym porozumieniem do wykonywania prac społecznie użytecznych;
  2. liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem oraz miesięcznie przez jedną osobę uprawnioną;
  3. rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów, w których będą organizowane prace społecznie użyteczne;
  4. okresy wykonywania prac społecznie użytecznych i liczba osób uprawnionych skierowanych do wykonywania w tych okresach prac społecznie użytecznych;
  5. obowiązek informowania starosty i dyrektora powiatowego urzędu pracy o nieobecności lub odmowie wykonywania prac społecznie użytecznych przez skierowaną osobę uprawnioną;
  6. wysokość i terminy refundowania przez starostę z Funduszu Pracy świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Osoby uprawnione do skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych

Możesz zostać skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych, jeśli jesteś osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, a jednocześnie korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczysz w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Zatrudnianie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy przeznaczony wyłącznie dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także dla osób biorących udział w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2.

Listę osób uprawnionych, które mogą być kierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, sporządza kierownik ośrodka pomocy społecznej.

Prace te są organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej - na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę