FAQ - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Nagłówek

FAQ

Czas trwania robót publicznych

Roboty publiczne mogą być organizowane na okres do 6 miesięcy lub do 12 miesięcy.

Dla kogo przeznaczone są roboty publiczne?

Do udziału w robotach publicznych urząd pracy może skierować osoby bezrobotne.

Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mają pierwszeństwo przy zatrudnieniu w ramach robót publicznych.

Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Jak długo mogą trwać roboty publiczne?

Roboty publiczne mogą być udzielone:
  • na okres do 6 miesięcy przy refundacji wynagrodzenia za każdy miesiąc, oraz dla bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi.
  • na okres do 12 miesięcy, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia.

Jak zorganizować roboty publiczne?

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Roboty publiczne.

Jakie są korzyści z podjęcia robót publicznych?

Osoba skierowana do zatrudnienia w ramach robót publicznych:
  • zostaje zatrudniona przez pracodawcę i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie
  • zdobywa doświadczenie zawodowe,
  • jest objęta ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.

Jakie są warunki i korzyści organizowania robót publicznych?

Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie wymagane przepisami prawa informacje, powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą organizującym prace interwencyjne albo organizatorem robót publicznych albo wskazanym przez organizatora robót publicznych pracodawcą umowę.

Po zawarciu umowy do pracodawcy kierowane są osoby bezrobotne spełniające wymagania niezbędne do odbycia robót publicznych (wymagania określone przepisami prawa, oraz wymagania stawiane przez organizatora tj. poziom wykształcenia, kwalifikacje itp.). Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mają pierwszeństwo przy zatrudnieniu w ramach robót publicznych.

W trakcie trwania robót publicznych starosta zwraca organizatorowi lub pracodawcy:
  • do 6-ciu miesięcy – część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia lub
  • do 12-tu miesięcy – w wysokości uprzednio uzgodnionej,  nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.
W przypadku zatrudnienia przez organizatora robót publicznych skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego, będącego dłużnikiem alimentacyjnym, wówczas zwrotowi podlega część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach robót publicznych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Osoba skierowana do zatrudnienia w ramach robót publicznych:
  • zostaje zatrudniona przez pracodawcę i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie,
  • zdobywa doświadczenie zawodowe,
  • jest objęta ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym.
natomiast pracodawca, zatrudnia osoby spełniające jego wymagania oraz otrzymuje refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych bezrobotnych.

Roboty publiczne dla bezrobotnych

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Roboty publiczne.

Zatrudnianie pracowników w ramach robót publicznych

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę