FAQ - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Nagłówek

FAQ

Co powinna zawierać umowa między starostą a pracodawcą o organizację stażu?

Realizacja stażu odbywa się w oparciu o umowę, której integralną częścią jest program stażu. W umowie między starostą a pracodawcą o organizację stażu zawarte są informacje dotyczące:

 1. firmy lub imię i nazwisko organizatora;
 2. danych osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora;
 3. siedziby organizatora;
 4. miejsca odbywania stażu;
 5. danych bezrobotnego odbywającego staż: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres;
 6. danych oraz zajmowanego stanowiska opiekuna bezrobotnego odbywającego staż;
 7. daty rozpoczęcia i zakończenia stażu;
 8. programu stażu;
 9. zobowiązania organizatora do zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem.

Jak długo może trwać staż?

Staże mogą trwać przez 3-6 miesięcy. Skierowanie na staż trwający do 12 miesięcy mogą otrzymać wyłącznie młodzi bezrobotni, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Jakie są korzyści z odbycia stażu?

Stażysta nabywa praktyczne umiejętności przez realizowanie zadań w miejscu pracy i zdobywa doświadczenie zawodowe zwiększające szansę na podjęcie pracy, przy udziale opiekuna wyznaczonego przez pracodawcę.

Po zakończeniu stażu stażysta otrzymuje zaświadczenie wystawione przez starostę wraz z kopią programu stażu oraz swojego sprawozdania i opinii organizatora stażu, z informacją  o wykonywanych zdaniach i zdobytych umiejętnościach.

Kogo można przyjmować na staż?

Do odbycia stażu może zostać skierowana zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna.

Do pracodawcy może zgłosić się młody bezrobotny z bonem stażowym.  Bezrobotnemu do 30 roku życia, starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u wybranego przez bezrobotnego pracodawcy, na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Przyjmowanie bezrobotnych na staż

Do powiatowego urzędu pracy pracodawca powinien złożyć wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, w którym podane będą:
 • dane organizatora stażu: nazwa firmy lub imię i nazwisko, siedziba, miejsce prowadzenia działalności oraz dane osoby reprezentującej firmę,
 • liczba pracowników firmy,
 • liczba stanowisk przewidzianych dla stażystów,
 • dane opiekuna bezrobotnego,
 • proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy niż 3 miesiące,
 • nazwa zawodu, komórka organizacyjna i stanowisko pracy stażysty oraz opis zadań zawodowych,
 • wykształcenie i predyspozycje psychofizyczne wymagane od kierowanych na staż.
Pracodawca może we wniosku wskazać bezrobotnego, którego chce przyjąć na staż podając jego imię nazwisko.

Staże dla bezrobotnych

Staż stanowi formę aktywizacji zawodowej osoby bezrobotnej, która umożliwia nabycie umiejętności praktycznych/kompetencji do wykonywania pracy przez realizowanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według określonego  programu. Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć opiekuna stażu.

Stażysta otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę