FAQ - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Nagłówek

FAQ

Co należy zrobić, aby otrzymać refundację wyposażenia stanowiska pracy?

Wnioskodawca chcąc otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego składa odpowiedni wniosek w PUP właściwym ze względu na siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

 

Wniosek musi zostać złożony przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisaniu umowy określającej warunki refundacji, dokonaniu zakupów oraz stwierdzeniu utworzenia miejsca pracy przez Urząd.

Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot kosztów przejazdu?

Jeżeli chcesz otrzymać zwrot kosztów przejazdu, powinieneś złożyć wniosek we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów.

Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot kosztów zakwaterowania?

Jeżeli chcesz otrzymać zwrot kosztów zakwaterowania powinieneś złożyć wniosek we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów.

Jak długo może trwać zwrot kosztów przejazdu?

Zwrot kosztów przejazdu możesz otrzymywać maksymalnie do 12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

Jak długo może trwać zwrot kosztów zakwaterowania?

Zwrot kosztów zakwaterowania możesz otrzymywać maksymalnie do12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

Kto i w jaki sposób może otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy?

Refundację kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy może otrzymać:
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła,
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wniosek o refundację może być przez Powiatowy Urząd Pracy uwzględniony w przypadku, gdy podmiot, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła spełnia łącznie następujące warunki:
 1. nie zmniejszono wymiaru czasu pracy pracownikowi i nie rozwiązano stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie  6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. nie zalega na dzień złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 3. nie zalega na dzień złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
 4. nie posiada na dzień złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 5. prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających  dzień złożenia wniosku, z tym, że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej; w przypadku niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły – prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 6. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
 7. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty    postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie;
 8. spełnia warunki rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23  kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r. Poz. 457 ze zm.) w sprawie dokonywania  z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 9. spełnia warunki rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1)
Wniosek o refundację może być przez Powiatowy Urząd Pracy uwzględniony w przypadku,  gdy producent rolny spełnia łącznie następujące warunki:
 1. nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownikowi i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta rolnego bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. nie zalega na dzień złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 3. nie zalega na dzień złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
 4. nie posiada na dzień złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 5. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za                                                   przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia  6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) lub  ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
 6. posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 7. zatrudniał w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy     w pełnym wymiarze czasu  pracy oraz posiada dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie;
 8. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie został  skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie;
 9. spełnia warunki rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r. Poz. 457 ze zm.) w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 10. spełnia warunki rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).
Wniosek o refundację może być przez Powiatowy Urząd Pracy uwzględniony tylko w przypadku, kiedy jest on kompletny i prawidłowo sporządzony, a Powiatowy Urząd Pracy dysponuje aktualnie środkami na jego realizację.

Kto może ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem?

O refundację kosztów opieki nad dzieckiem możesz ubiegać się, jeśli spełnisz poniższe warunki:
 • jesteś osobą bezrobotną i wychowujesz samotnie co najmniej jedno dziecko do lat siedmiu albo opiekujesz się osobą zależną,
 • podejmiesz zatrudnienie albo inną pracę zarobkową,
 • zostaniesz skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie,
a Twoje miesięczne przychody nie przekroczą minimalnego wynagrodzenia.

Pamiętaj!
Jeśli podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zwrot kosztów będziesz mógł otrzymywać przez okres do 6 miesięcy.

Jeśli zostaniesz skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem będziesz mógł otrzymywać przez cały okres ich trwania.

Refundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej przez Urząd osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Powiatowy urząd pracy może zwrócić koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w zawartej umowie, nieprzekraczające 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Otrzymane środki można przeznaczyć w szczególności na: zakup środków trwałych, zakup urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.
 
Warunki przyznawania refundacji określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. Poz. 457 ze zm.)  w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem to możliwość zrefundowania bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia  – po wcześniejszym udokumentowaniu – części kosztów poniesionych w związku z opieką nad:
 • dzieckiem lub dziećmi do lat siedmiu albo
 • osobą zależną, czyli taką, która ze względu na stan zdrowia lub wiek wymaga stałej opieki i jest połączona więzami rodzinnymi, powinowactwem lub zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bezrobotną.
Warunkiem przyznania omawianej refundacji jest:
 • podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 
 • skierowanie na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie 
oraz osiąganie z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
Jeśli chcesz ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem, złóż we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek wraz z załącznikami, które potwierdzą, jakie koszty poniosłeś (np. faktura z przedszkola).

Zwrot kosztów przejazdu

O zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania może się ubiegać osoba na podstawie skierowania PUP która podjęła:
 • zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • staż,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • prace społecznie użyteczne poza miejscem zamieszkania lub pobytu
 • oraz uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę.
Ponadto o zwrot kosztów dojazdu i powrotu mogą ubiegać się osoby skierowane przez PUP:
 • na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc,
 • do pracodawcy który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,
 • na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania.

Zwrot kosztów zakwaterowania

O zwrot kosztów zakwaterowania może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie warunki:
 • na podstawie skierowania PUP podjęła  zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;  
 • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości  lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę