FAQ - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego


Nagłówek

FAQ

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Bezrobotny, aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych powinien do właściwego powiatowego urzędu pracy złożyć:

 • wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych,
 • informację o organizatorze studiów podyplomowych, ich nazwie, terminie realizacji i koszcie,
 • uzasadnienie wskazujące na celowość podjęcia studiów podyplomowych.

UWAGA: z Funduszu Pracy nie ma możliwości zwrotu już opłaconych kosztów studiów podyplomowych.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Dofinansowanie studiów podyplomowych to pokrycie przez starostę z Funduszu Pracy do 100% kosztów studiów podyplomowych (jednakże nie więcej niż do wysokości 3 - krotności przeciętnego wynagrodzenia). Opłata za studia podyplomowe przekazywana jest organizatorowi tych studiów.

Za okres uczestnictwa w studiach podyplomowych zgodnie z ich programem osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania studiów podyplomowych podejmuje starosta (urząd pracy) w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie studiów podyplomowych?

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 1. osoba bezrobotna;
 2. osoba poszukująca pracy:
  1. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  2. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  4. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  5. będąca żołnierzem rezerwy,
  6. pobierająca rentę szkoleniową,
  7. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  8. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  9. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 3. osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę